ไบนารี่ อ๊อปชั่น โบรกเกอร์
ลงทะเบียน
ไบนารี่ อ๊อปชั่น โบรกเกอร์
คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและได้รับกำไรว่าจะขึ้นหรือจะลง
คู่สัญญา

IRON TRADE AND INVESTMENT LIMITED (ผู้ประกอบการเว็บไซต์ / website operator) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ผู้ซึ่งยอมรับเงื่อนไขตามสัญญานี้ เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว, นโยบายคืนเงิน, นโยบายชำระเงิน, เงื่อนไขของโบนัสโปรแกรม, AML และเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อสัญญานี้และได้ทำการใส่ข้อมูลลงทะเบียนในแบบฟอร์ม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ได้ลงความเห็นให้สัญญาการบริการที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ http://siamoption.com, (ซึ่งต่อไปคือ “เว็บไซต์”) และตั้งแต่นี้เรียกว่า “สัญญา” โดเมน(Domain) siamoption.com เป็นสิทธิที่ถือครองโดย IRON TRADE AND INVESTMENT LIMITED.

1. การตีความหมายเงื่อนไข

การให้บริการนั้นหมายถึงการดำเนินการใดๆของบริษัทที่มีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการดำเนินการนั้นหมายถึงการกระทำที่เกี่ยวของกับการซื้อ / หรือขายไบนารี่ อ๊อปชั่นโดยลูกค้าและมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน (funds) ระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยเงินทุน (funds) นั้นหมายถึงการฝากเงินที่ทำให้มีสิทธิและให้อำนาจลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงินบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

2. ว่าด้วยข้อตกลง

2.1. ว่าด้วยข้อตกลง คือการให้บริการโดยบริษัทไปสู่ลูกค้าตามสัญญาข้อตกลงนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาลูกค้า โดยบริษัทจะให้การบริการต่อลูกค้าตามข้อตกลงสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า

3. การให้บริการ

3.1. บริการของบริษัทนั้นหมายรวมถึงซอฟแวร์ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ(interactive software) และบริการอื่นๆ ที่บริษัทนำเสนอให้ ซึ่งสามารถทำให้ลูกค้า

 • ติดต่อกับตัวแทนของบริษัทได้
 • ได้รับข้อมูลและเสนอราคาสินทรัพย์ตามที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้
 • ให้คำสั่งกับบริษัทในการที่จะดำเนินการซื้อขายด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

3.2. บริการของบริษัทประกอบด้วย เทรดดิ้งแพลทฟอร์ม, การให้การช่วยเหลือลูกค้า, การวิเคราะห์ และ ข่าวสารและด้านข้อมูลทางการตลาด

3.3. เกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการซื้อขายของลูกค้า บริษัทจะไม่ให้บริการความไว้วางใจและบริการที่ปรึกษาการซื้อขาย บริษัทสามารถที่จะดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยใช้เครื่องมือทางการเงินบนตลาดการเงินระหว่างประเทศถึงแม้ว่าการซื้อขายนั้นจะไม่สร้างผลกำไรให้กับลูกค้าก็ตาม

3.4. ลูกค้าการันตีว่าสัญญาปัจจุบันนี้และข้อกำหนดตามสัญญา ลูกค้าได้อ่านและยอมรับตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ระหว่าง ลูกค้า – บริษัท

3.5. บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อผลของการซื้อขายของลูกค้าในการใช้เครื่องมือซื้อขายทางการเงินบนตลาดการเงินระหว่างประเทศ ลูกค้าเป็นผู้ใช้ที่ได้รับการอนุมัติแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการของบริษัทเกี่ยวกับ วอลเล็ทส่วนตัวและบัญชีซื้อขาย (Client’s personal wallet and trading accounts) ไม่สามารถมีการแทนที่ลูกค้าได้หากมีการดำเนินการทางกฎหมายจากสัญญาข้อตกลงนี้ สิทธิของลูกค้าไม่สามารถมีการแทนที่ได้ และภาระผูกพันก็ไม่สามารถมีการบังคับเอากับผู้อื่นได้

3.6. ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่เป็นส่วนตัว, เป็นพลเมืองที่มีความสามารถถูกต้องตามกฎหมาย, ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันหรืออาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุที่บรรลุนิติภาวะนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่ลูกค้าเป็นพลเมืองอยู่) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นกลุ่มคนที่ถูกต้องตามกฎหมาย, เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันหรืออาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีใครนอกเหนือจากลูกค้าที่จะมีสิทธิในการกระทำหรือมีภาระในการทำธุรกรรมทางการเงินบนบัญชีซื้อขายของลูกค้า/วอลเล็ทส่วนตัว ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลส่วนตัว ให้ถือว่าเขา/เธอได้ทำการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนด้วยตัวเอง

4. สิทธิและภาระหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย

4.1. ลูกค้ามีสิทธิ:

4.1.1. ลูกค้าได้ใช้ดุลยพินิจในการให้คำสั่งกับบริษัทเพื่อทำการซื้อขายโดยใช้เครื่องมือทางการเงินตามที่ลูกค้าได้ยอมรับไว้ในสัญญา

4.1.2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระหนี้ให้กับบริษัท การร้องขอให้บริษัทปลดภาระผูกพันเพื่อให้ลูกค้าสามารถขยายจำนวน free margin ของบัญชีซื้อขายของลูกค้าและ / หรือ วอลเล็ทส่วนตัว (personal wallet)

4.1.3. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ต้องทำการร้องเรียนอย่างเป็นทางการโดยการส่งจดหมายมาทางอีเมลล์มาถึงบัญชีที่บริษัทได้ระบุไว้

4.1.4. ลูกค้าได้ใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกสัญญาปัจจุบันได้ในกรณีที่ไม่มีหนี้สินกับบริษัท

4.2. ภาระหน้าที่ของลูกค้า

4.2.1. ลูกค้าจะต้องยึดมั่นต่อสัญญาข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อทำการซื้อขายบนเว็บไซต์ของบริษัท

4.2.2. ลูกค้าจะต้องยึดมั่นต่อสัญญาข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อทำธุรกรรมทางการเงินบนบัญชีการซื้อขายของลูกค้าและ / หรือบนวอลเล็ทส่วนตัว (personal wallet)

4.2.3. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำต่างๆที่มีต่อบัญชีซื้อขายและแคบิเน็ทส่วนตัว (personal cabinet) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (usernames and passwords);

4.2.4. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำต่างๆรวมถึงการส่งคำสั่งในการซื้อขายด้วยเครื่องมือทางการเงินบนตลาดการเงินระหว่างประเทศ

4.2.5. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ถูกต้องเหมาะสมและมีการพิจารณาครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้วย

4.2.6. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทและยอมรับความเสี่ยงในการที่อาจจะสูญเสียเงินเนื่องด้วยการเข้าใช้งานบัญชีซื้อขายของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามในการเข้ามาดูสถานะบัญชีซื้อขายของลูกค้า

4.2.7. ลูกค้าจะเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ (monitor) สถานะของวอลเล็ทส่วนตัว;

4.2.8. ลูกค้าจะเป็นผู้แจ้งบริษัทหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ;

4.2.9. ลูกค้าจะต้องยึดมั่นต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ได้ตกลงกันตามสัญญา;

4.2.10. ลูกค้าจะลงทะเบียนได้เพียง 1 (หนึ่ง) บัญชี โดยในกรณีที่ลูกค้ามีหลายบัญชี การทำธุรกรรมทางการเงินและผลจากการทำธุรกรรมทางการเงินในบัญชีจะถูกยกเลิก บัญชีจะถูกบล็อก และเงินทุนที่อยู่ในบัญชีจะไม่สามารถถอนได้

4.3. บริษัทมีสิทธิที่จะ

4.3.1. บริษัทมีสิทธิที่จะติดต่อลูกค้าหากมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจถึงความตั้งใจของลูกค้าในการกระทำต่างๆในบัญชีซื้อขายและวอลเล็ทส่วนตัว (personal wallet);

4.3.2. บริษัทมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน, เพิ่ม, เปลี่ยนชื่อ (rename) หรือไม่ทำอะไรกับบางส่วน, ย่อหน้า และอนุวรรคของสัญญาของลูกค้า เช่นเดียวกับเงื่อนไขการซื้อขายบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทไม่จำเป็นที่จะต้องติดต่อลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว;

4.3.3. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการต่อบัญชีของลูกค้าบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

4.3.4. บริษัทมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนภาระผูกพันของบริษัทต่อลูกค้า หากการดำเนินการใดๆบนเว็บไซต์ไม่เป็นไปตามสัญญาปัจจุบัน;

4.3.5. บริษัทมีสิทธิที่จะนำกลุ่มบุคคลที่สามเข้ามาเพื่อการบริการตามสัญญาปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเขาต้องเข้าใจสิทธิและภาระผูกพันของบริษัทและเห็นด้วยกับข้อตกลงที่มีกับลูกค้า

4.3.6. บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาปัจจุบันตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่มีการจ่ายเงินทนแทนต่อการขาดทุนของลูกค้าในกรณีที่บริษัทมีการแจ้งกับลูกค้าว่าจะเลิกสัญญาภายใน 3 วันทำการ หลังจากนั้นจะมีการยกเลิกและปล่อยภาระผูกพันทางการเงินให้กับลูกค้าเพื่อขยายจำนวน free margin บนบัญชีการซื้อขายของลูกค้าและ / หรือวอลเล็ทส่วนตัว (personal wallet);

4.3.7. ในสถานการณ์ใดๆที่สัญญาไม่ได้ครอบคลุมไว้ ทางบริษัทมีสิทธิที่จะทำตามวิถีทางทางธุรกิจและตามการปฏิบัติที่มีอยู่

4.3.8. บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยน, เพิ่มหรือตั้งค่าเริ่มต้น (set as default)อัตราผลตอบแทนของอ๊อปชั่น, โอกาสที่จะได้แบบของอ๊อปชั่น, จำนวนอ๊อปชั่นน้อยสุดและ/หรือจำนวนอ๊อปชั่นมากที่สุด, เวลาที่สิ้นสุดลงของหนึ่ง มากกว่าหนึ่งหรือสินทรัพย์ทั้งหมด บริษัทมีสิทธิที่จะจำกัดจำนวนการสั่งซื้ออ๊อปชั่นมากที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนดที่ปรากฏให้เห็นบนเทรดดิ้งแพลทฟอร์ม (1 นาที, 1 ชั่วโมง, 1 วันตามปฏิทินหรืออื่นๆ)

ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นย่อหน้าหรืออนุวรรคของสัญญานี้

 • ตรวจสอบภาระผูกพันของบริษัทที่มีต่อลูกค้า โดยต้องการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้สัมพันธ์กับการดำเนินการซื้อขายตั้งแต่การเริ่มลงทะเบียนเข้ามา
 • เพื่อปิดหนึ่งหรือหลายๆตำแหน่งของลูกค้า ณ ราคาตลาดปัจจุบัน
 • เพื่อระงับสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของลูกค้า
5. ภาระผูกพันของบริษัท:

5.1. เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าในการที่จะให้บริการกับลูกค้าโดยประกอบไปด้วยการดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า, ในกรณีที่ไม่มีภาระผูกพันทางฝ่ายลูกค้า คำร้องขอของลูกค้าให้ปลดปล่อยภาระทางการเงินเพื่อให้ลูกค้าได้ขยายจำนวน free margin บนวอลเล็ทส่วนตัวของลูกค้า

6. การบังคับใช้กฎหมาย

6.1. ตามที่ลูกค้าได้ตกลงตามในสัญญา ลูกค้ายอมรับกฎหมายและอำนาจศาลของสหราชอาณาจักรอังกฤษ

6.2. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นและสอดคล้องกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรอังกฤษ ภาษาที่ใช้ในการพิพากษาคือภาษาอังกฤษ

6.3. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นและสอดคล้องกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรอังกฤษ บริษัทมีสิทธิที่จะใช้บริการล่ามเพื่อใช้ในการแปลภาษาในระหว่างคดีความ

6.4. บริษัทมีสิทธิในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและสอดคล้องกับกฎหมายของสหราชอาณาจักรอังกฤษ ที่จะใช้บริการล่ามเพื่อใช้ในการแปลภาษาในระหว่างการสอบสวนคดีความ

6.5. การเริ่มของสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา:

 • ข้อสรุปตามสัญญานี้ไม่มีกำหนดที่แน่นอน;
 • สัญญานี้มีผลบังคับใช้หลังจากที่ลูกค้าทำการยอมรับสัญญานี้;
 • สัญญานี้จะถูกยกเลิกเมื่อบริษัทได้ทำการบล็อกบัญชีของลูกค้าอย่างสมบูรณ์
7. ฝ่ายที่สาม

7.1 ลูกค้าได้รับทราบและยืนยันว่าบริษัทสยามเพย์ จำกัดกำลังติดตามบุคคลอิสระฝ่ายที่สามและผู้ให้บริการชำระเงินสำหรับการเก็บค่าชำระเงิน ลูกค้าทราบดีและยืนยันว่าฝ่ายบุคคลที่สามกำลังทำตามคำสั่งที่ลูกค้าได้บอกมาเพื่อโอนเงินในนามของลูกค้าไปที่ผู้ให้บริการชำระเงินโดยไม่มีความรับผิดชอบ ภาระผูกผันและการประกันใดๆทั้้งสิ้น ลูกค้ายังได้ยอมรับและตกลงว่าลูกค้าไม่สิทธิที่จะเรียกร้องเงินที่ได้โอนจากฝ่ายที่สามและผู้ให้บริการชำระเงินไม่ว่าทางใด หรือใต้เงือนไขในข้อใดก็ตาม

7.2 ลูกค้าเข้าใจชัดเจนถึงข้อเท็จจริงว่าบุคคลที่สามใดหรือผู้ให้บริการชำระเงินเพียงแค่จัดการธุรกิจของลูกค้าไปยังผู้ผลิตของลูกค้าและเข้าใจว่าไม่ได้ให้บริการทางการเงินกับลูกค้าในวิธีใดก็ตาม ลูกค้าได้เข้าใจอย่างชัดเจนว่าลูกค้าจะไม่ใช้บริการจากผู้ให้บริการหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในฐานะบริการการเงินหลักแต่ในฐานะผู้ให้บริการตามแบบแผนและไว้ใจได้

เงื่อนไขทางเทคนิค
1.การดำเนินการซื้อขายตามคำขอและตามคำสั่งซื้อ

1.1 การดำเนินการซื้อขายตามคำขอและตามคำสั่งซื้อของลูกค้ามีโครงสร้างดังนี้:

 • หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ คำขอให้สั่งซื้อจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในเทรดดิ้งแพลทฟอร์ม;
 • เทรดดิ้งแพลทฟอร์มทำการส่งคำขอหรือคำสั่งไปยังเซอร์ฟเวอร์ (server);
 • หลังจากที่เซอร์ฟเวอร์ (server) ได้รับคำขอหรือคำสั่ง มันจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง;
 • เซอร์ฟเวอร์ (server) หลังจากที่ดำเนินการตามคำสั่งหรือคำขอแล้ว มันจะส่งผลกลับไปยังเทรดดิ้งแพลทฟอร์ม และในกรณีที่การเชื่อมต่อระหว่างแทรดดิ้งแพลทฟอร์มและเซอร์ฟเวอร์ (server) นั้นถูกต้อง เทรดดิ้งแพลทฟอร์มจะได้รับผลจากคำสั่งหรือคำขอและการดำเนินทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อย

1.2 เวลาของการดำเนินการจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารระหว่างเทรดดิ้งแพลทฟอร์มและเซอร์ฟเวอร์(server) และตามเงื่อนไขของตลาดด้วยเช่นกัน โดยในสภาพที่ตลาดปกติเวลาของการดำเนินการจะอยู่ที่ประมาณ 0 – 4 วินาที และในบางกรณีที่ตลาดไม่อยู่ในสภาวะปกติ เวลาจะมากกว่านี้

1.3 เซอร์ฟเวอร์ (server) สามารถที่จะปฏิเสธคำขอหรือคำสั่งของลูกค้า หากเกิดกรณีเช่นนี้:

 • หากลูกค้าส่งคำขอก่อนที่จะมีการเปิดการซื้อขายแรกในตลาด;
 • หากเงินในบัญชีลูกค้าไม่เพียงพอในการเปิดตำแหน่งการซื้อขายใหม่;
 • หากลูกค้าส่งคำขอไปก่อนที่จะมีการเปิดการซื้อขายรอบใหม่;
 • เมื่อสภาพตลาดมีความแตกต่างจากสภาพตลาดปกติ
2. ราคา

2.1. ลูกค้าต้องเข้าใจและรับรู้ว่าแหล่งข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาที่เชื่อถือได้นั้นคือเซอร์ฟเวอร์ (server) หลักของลูกค้าจริง ราคาบนเทรดดิ้งแพลทฟอร์มไม่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาจริง โดยในกรณีที่การเชื่อมต่อไม่เสถียรระหว่างเทรดดิ้งแพลทฟอร์มและส่วนราคาของเซอร์ฟเวอร์ ราคาอาจจะไม่สามารถไปถึงเทรดดิ้งแพลทฟอร์มได้

2.2. กราฟที่แสดงให้เห็นบนเทรดดิ้งแพลทฟอร์มนั้นเป็นตัวบ่งบอก ดังนั้นบริษัทไม่การันตีว่าเมื่อทำธุรกรรมทางการเงินราคานั้นจะเหมือนกับราคาที่ระบุไว้บนเทรดดิ้งแพลทฟอร์ม ณ เวลาที่ลูกค้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน

2.3. ราคาที่แสดงบนเทรดดิ้งแพลทฟอร์มนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากสูตร (Bid + Ask) / 2

2.4 ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า

2.4.1 ถ้าหากว่าเงินที่มีอยู่นั้นเพียงพอในการเปิดการตำแหน่งซื้อขาย – ตำแหน่งการซื้อขายก็จะถูกเปิดขึ้น

2.4.2 ถ้าหากว่าเงินที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอในการเปิดตำแหน่งซื้อขาย – ตำแหน่งการซื้อขายก็จะไม่ถูกเปิดขึ้น

2.4.3 คำสั่งให้เปิดตำแหน่งของลูกค้าได้ถูกดำเนินการ และตำแหน่งได้ถูกเปิดขึ้นหลังจากที่ข้อมูลเข้าไปใน server log file

2.4.4 จำนวนเงิน “Amount” ในระบบต้องไม่เกิน 2000 บาท. คุณไม่สามารถซื้อออฟชั่นมากกว่า 2000 THB ต่อครั้งได้

2.5 การปิดตำแหน่ง

2.5.1 การปิดตำแหน่งซื้อขายเกิดขึ้น ณ ราคาปัจจุบัน

2.6 บัญชีที่หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหว ลูกค้าได้รับรู้และยืนว่าว่าบัญชีการซื้อขายใดๆ ทำกับ SiamOption โดยลูกค้าไม่ได้

2.6.1 วางการซื้อขาย;

2.6.2 เปิดหรือปิดตำแหน่งการซื้อขาย; และ/หรือ

2.6.3 ทำการฝากเงินเข้าไปในบัญชีซื้อขาย; ในเวลา 90 วันหรือมากกว่านั้น, จะถูกจัดประเภทโดย SiamOption ให้เป็นบัญชีที่หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหว (“Inactive Account”). ในขณะที่ลูกค้ามีบัญชีและได้ทำการกระทำดังต่อไปนี้:

2.6.4 วางการซื้อขาย;

2.6.5 เปิดหรือปิดตำแหน่งการซื้อขาย; และ/หรือ

2.6.6 ทำการฝากเงินเข้าไปในบัญชีซื้อขาย; ในเวลา 90 วันหรือมากกว่านั้น, จะถูกจัดประเภทโดย SiamOption ให้เป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว (“Active Account”).

2.6.7 วางการซื้อขาย;

2.6.8 เปิดหรือปิดตำแหน่งการซื้อขาย; และ/หรือ

2.6.9 ทำการฝากเงินเข้าไปในบัญชีซื้อขาย; ในเวลา 90 วันหรือมากกว่านั้น, จะถูกจัดให้เป็นบัญชีที่หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหว (“Dormant Account”) อีกครั้งหนึ่ง กรุณาดูอ้างอิงถึง นโยบายโบนัส, ย่อหน้าที่ 4 ถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

2.7 สินทรัพย์ OTC

2.7.1 สินทรัพย์ OTC หรือ over the counter เป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดแบบปกติ

2.7.2 ราคา OTC นั้นมีรูปแบบมาจากคำสั่งใน brokerage server หรือ ("Blackpool")

2.7.3 ลูกค้ารับรู้และยอมรับว่าการทำการซื้อขายสินทรัพย์นี้ ลูกค้าเข้าใจสาระสำคัญของสินทรัพย์และกระบวนการราคาของสินทรัพย์

2.7.4 ลูกค้าได้ทำการยอมรับว่าในการซื้อขายสินทรัพย์นั้นๆ ว่าแหล่งข้อมูลราคาที่เชื่อถือได้นั้นคือเซอร์ฟเวอร์ของบริษัท

2.8 ในกรณีที่บริษัทพบเจอการฉ้อโกงต่างๆอย่างเช่น :

2.8.1 การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินจากบัตรเครดิตหรือวิธีการอื่นที่มีการส่งเงินที่ไม่ได้เป็นเงินของลูกค้า

2.8.2 การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟแวร์เพื่อให้ได้ผลการซื้อขายที่เป็นเท็จ

2.8.3 การฉ้อโกงที่เกี่ยวกับการทำให้ระบบเกิดการ error หรือระบบล้มเหลวเพื่อให้ได้ผลการซื้อขายที่เป็นเท็จ

2.8.4 และในกรณีที่มีเหตุผลอันควรให้สงสัยว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีสิทธิในการที่จะบล็อกบัญชีของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและทำให้ลูกค้าไม่สามารถที่จะถอนเงินและ/หรือมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาตามข้อ 3 ของสัญญาได้

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการแนะนำแบบการบอกต่อ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการแนะนำแบบบอกต่อ (ในที่นี้จะเรียกว่า ข้อกำหนดและเงื่อนไข) ภายใต้การใช้งานตามข้อตกลงตามกฎหมายระหว่าง ผู้ใช้บริการขายธุรกิจแบบการบอกต่อ ซึ่งเรียกว่า “ผู้แนะนำ” และ บริษัท SiamOption (ในที่นี้จะเรียกว่า “บริษัท”) ซึ่งเป็นผู้ดำเนินงานจัดตั้งโดเมนและเว็บไซต์ siamoption.com (ในที่นี้จะเรียกว่า “เว็บไซต์”)

ระบบมีบริการรองรับให้ผู้แนะนำสามารถทำการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านระบบบริการแนะนำแบบการบอกต่อ และสามารถรับรางวัลโบนัสที่ได้จากการบอกต่อ ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1. ความหมายและขอบเขตของบริการ

ความหมายของคำที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ มีความหมายตามเงื่อนไขและบริการของระบบบริการแนะนำแบบการบอกต่อ ดังนี้:

 • “ผู้แนะนำ” หมายถึง ผู้ใช้งานที่อยู่ในระบบและเข้าร่วมการใช้งานบริการ โดยจะทำการอ้างอิงหรือบอกต่อให้เพื่อนหรือคนรู้จักมาเป็นผู้ใช้งานในระบบเช่นกัน
 • “เพื่อนที่ตอบรับการบอกต่อ” หมายถึง ผู้ใช้งานที่ไม่เคยเข้าร่วมหรือใช้งานระบบที่บริษัทเป็นผู้ให้บริการ และตอบรับการเข้าร่วมจากผู้อ้างถึงที่อยู่ในระบบและใช้งานบริการอยู่แล้ว
 • “บริการ” หมายถึง บริการแนะนำแบบการบอกต่อ
2. ระยะเวลาการให้บริการ

ไม่มีกำหนดวันสิ้นสุดระยะเวลาเข้าร่วมหรือใช้บริการ SiamOption ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลง ระงั บ หรือยกเลิกการให้บริการขยายธุรกิจแบบการบอกต่อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

3. เกณฑ์การใช้สิทธิ์

หากต้องการใช้สิทธิ์ในโปรโมชั่นหรือบริการ เพื่อนหรือผู้ได้รับแนะนำจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดคือ:

 • จะต้องลงทะเบียนเปิดใช้งานบัญชีเพื่อการซื้อขายเป็นครั้งแรก โดยลงทะเบียนผ่านลิงค์ของผู้อ้างถึงหรือผู้แนะนำบริการ ซึ่งสามารถดูได้จากเว็บไซต์ของบริษัท
 • ทำการยืนยันตัวตนของบัญชีผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานระบบทั้งผู้ใช้งานเดิมและผู้ใช้งานใหม่ สามารถรับโบนัสจากการบอกต่อที่ได้รับจากการแนะนำให้เพื่อนมาใช้งานได้

4. ข้อกำหนดคุณสมบัติของบริการแนะนำเพื่อน
 • ผู้แนะนำจะได้รับโบนัสที่จากการแนะนำเพื่อนโดยระบบจะอัพเดทโบนัสในบัญชีผู้ใช้ของผู้แนะนำก็ต่อเมื่อทำตามข้อกำหนด จำนวนโบนัสที่ได้จากการแนะนำจะแสดงในหน้าข้อมูลของบัญชีผู้ใช้ ผู้แนะนำและเพื่อนที่ตอบรับคำแนะนำจะได้รับโบนัสจากการเข้าร่วมโปรโมชั่นแนะนำเพื่อนก็ต่อเมื่อเพื่อนที่ตอบรับคำแนะนำทำการยืนยันบัญชีผู้ใช้โดยแสดงเอกสารยืนยันตัวตนต่อระบบ
 • โบนัสที่ได้จากการแนะนำถือเป็นเงินโบนัสของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ
5. ข้อกำหนดทั่วไป
 • ผู้แนะนำและเพื่อนที่ตอบรับคำแนะนำจะได้รับโบนัสจากการแนะนำเพื่อนหลังจากที่เพื่อนที่ตอบรับคำแนะนำทำการยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว
 • ระบบจะส่งโบนัสที่ได้รับจากการแนะนำเพื่อนไปยังบัญชีผู้ใช้งานภายใน 24 ชั่วโมง หลังเพื่อนที่ตอบรับคำแนะนำกำารยืนยันตัวตนเรียบร้อยแล้ว
 • โบนัสที่ได้รับจากการแนะนำเพื่อนจะแสดงตามค่าเงินตามประเทศบัญชีผู้ใช้นั้นๆ โดยถือเป็นเงินโบนัสที่ได้รับจากการแนะนำเพื่อน
 • ระบบจะไม่จำกัดจำนวนเงินโบนัสที่จะได้รับตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ กล่าวได้ว่าผู้แนะนำจะได้รับโบนัสหนึ่งครั้งต่อผู้ใช้งานใหม่หนึ่งบัญชีที่ตอบรับคำแนะนำ
 • โบนัสที่ได้รับจากการแนะนำเพื่อนไม่นับเป็นการฝากเงินเข้าระบบ
 • หากตรวจพบการโกง ละเมิดเงื่อนไข หรือใช้บริการแนะนำเพื่อนในทางที่มิชอบ ไม่ตรงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการให้บริการ โดยไม่ว่าจะเจตนาหรือไม่เจตนา ระบบจะระงับบัญชีผู้ใช้ที่ทำการโกง ละเมิด หรือใช้บริการในทางที่มิชอบ รวมไปถึงระงับการให้โบนัสจากการแนะนำเพื่อนด้วย ถือว่าดุลยพินิจของบริษัทเป็นที่สิ้นสุด
 • ผู้แนะนำจะต้องไม่ลงทะเบียนตนเองเป็นเพื่อนที่ตอบรับคำแนะนำ หากบริษัทตรวจพบหรือมีหลักฐานว่ากระทำเช่นนั้น ไม่ว่าจะโดยเจตราหรือไม่เจตนาถือว่าล้วนแล้วแต่เป็นการละเมิดข้อกำหนด และบริษัทจะทำการระงับการใช้งานของบัญชีผู้ใช้นั้นๆ
 • เพื่อนตอบรับคำแนะนำไม่สามารถทำการซื้อขายโดยใช้เงินโบนัส จนกว่าเขาจะยืนยันบัญชีนี้ผ่าน
คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและได้รับกำไรจากการขึ้นหรือลงของราคา
เปิดบัญชีทดลอง

บัญชีได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อย

ขออภัย มี error เกิดขึ้น

ลืมรหัสผ่าน?
ล็อกอิน
หรือล็อกอินกับ
การลงทะเบียน
มีบัญชีแล้วหรือไม่? ดังนั้น ล็อกอิน
หรือ สมัครด้วยบัญชีโซเชียลมีเดีย
ฉันลืมรหัสผ่าน
กรุณาเอนเตอร์อีเมลล์ของคุณและเราจะส่งอีเมลล์ให้คุณพร้อมรหัสผ่านใหม่
มีบัญชีแล้วหรือไม่? ดังนั้น ล็อกอิน