ไบนารี่ อ๊อปชั่น โบรกเกอร์
ลงทะเบียน
ไบนารี่ อ๊อปชั่น โบรกเกอร์
คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและได้รับกำไรว่าจะขึ้นหรือจะลง
คู่สัญญา

SIAMPAY LTD (ผู้ประกอบการเว็บไซต์ / website operator) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท” ผู้ซึ่งยอมรับเงื่อนไขตามสัญญานี้ เช่นเดียวกับนโยบายความเป็นส่วนตัว, นโยบายคืนเงิน, นโยบายชำระเงิน, เงื่อนไขของโบนัสโปรแกรม, AML และเงื่อนไขเพิ่มเติมต่อสัญญานี้และได้ทำการใส่ข้อมูลลงทะเบียนในแบบฟอร์ม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ลูกค้า” ได้ลงความเห็นให้สัญญาการบริการที่ให้ไว้บนเว็บไซต์ http://siamoption.com, (ซึ่งต่อไปคือ “เว็บไซต์”) และตั้งแต่นี้เรียกว่า “สัญญา” โดเมน(Domain) siamoption.com เป็นสิทธิที่ถือครองโดย Bergarius Limited.

1. การตีความหมายเงื่อนไข

การให้บริการนั้นหมายถึงการดำเนินการใดๆของบริษัทที่มีจุดมุ่งหมายในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า โดยการดำเนินการนั้นหมายถึงการกระทำที่เกี่ยวของกับการซื้อ / หรือขายไบนารี่ อ๊อปชั่นโดยลูกค้าและมีการเคลื่อนย้ายเงินทุน (funds) ระหว่างลูกค้ากับบริษัท โดยเงินทุน (funds) นั้นหมายถึงการฝากเงินที่ทำให้มีสิทธิและให้อำนาจลูกค้าในการทำธุรกรรมทางการเงินบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

2. ว่าด้วยข้อตกลง

2.1. ว่าด้วยข้อตกลง คือการให้บริการโดยบริษัทไปสู่ลูกค้าตามสัญญาข้อตกลงนี้ ในเรื่องที่เกี่ยวกับเงื่อนไขทั้งหมดของสัญญาลูกค้า โดยบริษัทจะให้การบริการต่อลูกค้าตามข้อตกลงสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า

2.2. การแจ้งสำหรับลูกค้าจากสหพันธรัฐรัสเซีย ถึงแม้ว่าข้อกำหนดของสัญญาต่อไปนี้จะเป็นไปตามกฎหมายของสาธารณรัฐไซปรัสและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความสงสัย บริการที่ให้กับลูกค้าจากบริษัทนั้นไม่ได้เป็น forex – dealer ซึ่งได้อธิบายไว้ในข้อ 4.1 ในกฎหมายของสหพันธรัฐรัสเซีย “ เกี่ยวกับตลาดที่ปลอดภัย” №39-FZ from 22.04.1996 ซึ่งสอดคล้องกับเงื่อนไขของสัญญานี้, ลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ภายในสภาวะเช่นไรสามารถที่จะรับภาระผูกพันของจำนวนซึ่งมากกว่าจำนวนเงินหลักประกันที่ได้ให้ไว้กับบริษัท (เงินของลูกค้าในจำนวนของลูกค้า)ทั้งสองฝ่ายพิจารณาเห็นว่ารูปแบบของสัญญาไม่ได้ตั้งขึ้นมาตามกฎหมายรัสเซียโดยปราศจากอคติตามความถูกต้องของสัญญากับทั้งสองฝ่ายตามข้อ 2 ในหัวข้อ 421 ของกฎหมายแพ่งรัสเซีย แม้จะมีการเขียนสัญญากันแต่ข้อกำหนดทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของไซปรัส ตามที่ได้กล่าวไว้ในข้อ 8 ของสัญญานี้

3. การให้บริการ

1. บริการของบริษัทนั้นหมายรวมถึงซอฟแวร์ในรูปแบบอินเตอร์แอคทีฟ(interactive software) และบริการอื่นๆ ที่บริษัทนำเสนอให้ ซึ่งสามารถทำให้ลูกค้า

 • ติดต่อกับตัวแทนของบริษัทได้
 • ได้รับข้อมูลและเสนอราคาสินทรัพย์ตามที่แสดงบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัทได้
 • ให้คำสั่งกับบริษัทในการที่จะดำเนินการซื้อขายด้วยเครื่องมือทางการเงินต่างๆบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

2. บริการของบริษัทประกอบด้วย เทรดดิ้งแพลทฟอร์ม, การให้การช่วยเหลือลูกค้า, การวิเคราะห์ และ ข่าวสารและด้านข้อมูลทางการตลาด

3. เกี่ยวเนื่องจากการดำเนินการซื้อขายของลูกค้า บริษัทจะไม่ให้บริการความไว้วางใจและบริการที่ปรึกษาการซื้อขาย บริษัทสามารถที่จะดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าโดยใช้เครื่องมือทางการเงินบนตลาดการเงินระหว่างประเทศถึงแม้ว่าการซื้อขายนั้นจะไม่สร้างผลกำไรให้กับลูกค้าก็ตาม

4. ลูกค้าการันตีว่าสัญญาปัจจุบันนี้และข้อกำหนดตามสัญญา ลูกค้าได้อ่านและยอมรับตามเงื่อนไขทั้งหมดที่ได้ระบุไว้ระหว่าง ลูกค้า – บริษัท

5. บริษัทไม่มีความรับผิดชอบต่อผลของการซื้อขายของลูกค้าในการใช้เครื่องมือซื้อขายทางการเงินบนตลาดการเงินระหว่างประเทศ ลูกค้าเป็นผู้ใช้ที่ได้รับการอนุมัติแต่เพียงผู้เดียวในการใช้บริการของบริษัทเกี่ยวกับ วอลเล็ทส่วนตัวและบัญชีซื้อขาย (Client’s personal wallet and trading accounts) ไม่สามารถมีการแทนที่ลูกค้าได้หากมีการดำเนินการทางกฎหมายจากสัญญาข้อตกลงนี้ สิทธิของลูกค้าไม่สามารถมีการแทนที่ได้ และภาระผูกพันก็ไม่สามารถมีการบังคับเอากับผู้อื่นได้

6. ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลที่เป็นส่วนตัว, เป็นพลเมืองที่มีความสามารถถูกต้องตามกฎหมาย, ไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันหรืออาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่นและเป็นผู้บรรลุนิติภาวะ (อายุที่บรรลุนิติภาวะนั้นขึ้นอยู่กับกฎหมายของประเทศที่ลูกค้าเป็นพลเมืองอยู่) ในกรณีที่ลูกค้าเป็นกลุ่มคนที่ถูกต้องตามกฎหมาย, เป็นองค์กรที่ถูกต้องตามกฎหมายและไม่ได้มีสัญชาติอเมริกันหรืออาศัยอยู่ในประเทศญี่ปุ่น ไม่มีใครนอกเหนือจากลูกค้าที่จะมีสิทธิในการกระทำหรือมีภาระในการทำธุรกรรมทางการเงินบนบัญชีซื้อขายของลูกค้า/วอลเล็ทส่วนตัว ในกรณีที่ลูกค้าเป็นบุคคลส่วนตัว ให้ถือว่าเขา/เธอได้ทำการกรอกแบบฟอร์มการลงทะเบียนด้วยตัวเอง

4. สิทธิและภาระหน้าที่ของทั้งสองฝ่าย

1. ลูกค้ามีสิทธิ:

1.1. ลูกค้าได้ใช้ดุลยพินิจในการให้คำสั่งกับบริษัทเพื่อทำการซื้อขายโดยใช้เครื่องมือทางการเงินตามที่ลูกค้าได้ยอมรับไว้ในสัญญา

1.2. ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้ชำระหนี้ให้กับบริษัท การร้องขอให้บริษัทปลดภาระผูกพันเพื่อให้ลูกค้าสามารถขยายจำนวน free margin ของบัญชีซื้อขายของลูกค้าและ / หรือ วอลเล็ทส่วนตัว (personal wallet)

1.3. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาท ต้องทำการร้องเรียนอย่างเป็นทางการโดยการส่งจดหมายมาทางอีเมลล์มาถึงบัญชีที่บริษัทได้ระบุไว้

1.4. ลูกค้าได้ใช้ดุลยพินิจในการยกเลิกสัญญาปัจจุบันได้ในกรณีที่ไม่มีหนี้สินกับบริษัท

2. ภาระหน้าที่ของลูกค้า

2.1. ลูกค้าจะต้องยึดมั่นต่อสัญญาข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อทำการซื้อขายบนเว็บไซต์ของบริษัท

2.2. ลูกค้าจะต้องยึดมั่นต่อสัญญาข้อตกลงที่ได้ทำไว้เมื่อทำธุรกรรมทางการเงินบนบัญชีการซื้อขายของลูกค้าและ / หรือบนวอลเล็ทส่วนตัว (personal wallet)

2.3. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำต่างๆที่มีต่อบัญชีซื้อขายและแคบิเน็ทส่วนตัว (personal cabinet) ซึ่งเป็นผลมาจากการใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน (usernames and passwords);

2.4. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวต่อการกระทำต่างๆรวมถึงการส่งคำสั่งในการซื้อขายด้วยเครื่องมือทางการเงินบนตลาดการเงินระหว่างประเทศ

2.5. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวในการที่จะเลือกกลยุทธ์การซื้อขายที่ถูกต้องเหมาะสมและมีการพิจารณาครอบคลุมถึงความเสี่ยงด้วย

2.6. ลูกค้าจะเป็นผู้รับผิดชอบในการที่จะรักษาความลับของข้อมูลที่ได้รับจากบริษัทและยอมรับความเสี่ยงในการที่อาจจะสูญเสียเงินเนื่องด้วยการเข้าใช้งานบัญชีซื้อขายของลูกค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบุคคลที่สามในการเข้ามาดูสถานะบัญชีซื้อขายของลูกค้า

2.7. ลูกค้าจะเป็นผู้ดูแลตรวจสอบ (monitor) สถานะของวอลเล็ทส่วนตัว;

2.8. ลูกค้าจะเป็นผู้แจ้งบริษัทหากมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการติดต่อ;

2.9. ลูกค้าจะต้องยึดมั่นต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทที่ได้ตกลงกันตามสัญญา;

2.10. ลูกค้าจะลงทะเบียนได้เพียง 1 (หนึ่ง) บัญชี โดยในกรณีที่ลูกค้ามีหลายบัญชี การทำธุรกรรมทางการเงินและผลจากการทำธุรกรรมทางการเงินในบัญชีจะถูกยกเลิก บัญชีจะถูกบล็อก และเงินทุนที่อยู่ในบัญชีจะไม่สามารถถอนได้

3. บริษัทมีสิทธิที่จะ

3.1. บริษัทมีสิทธิที่จะติดต่อลูกค้าหากมีคำถามเกี่ยวกับข้อตกลงของลูกค้า เพื่อให้แน่ใจถึงความตั้งใจของลูกค้าในการกระทำต่างๆในบัญชีซื้อขายและวอลเล็ทส่วนตัว (personal wallet);

3.2. บริษัทมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยน, เพิ่ม, เปลี่ยนชื่อ (rename) หรือไม่ทำอะไรกับบางส่วน, ย่อหน้า และอนุวรรคของสัญญาของลูกค้า เช่นเดียวกับเงื่อนไขการซื้อขายบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท โดยบริษัทไม่จำเป็นที่จะต้องติดต่อลูกค้าในการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว;

3.3. ในกรณีที่มีข้อขัดแย้ง บริษัทมีสิทธิที่จะระงับการให้บริการต่อบัญชีของลูกค้าบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท

3.4. บริษัทมีสิทธิที่จะปรับเปลี่ยนภาระผูกพันของบริษัทต่อลูกค้า หากการดำเนินการใดๆบนเว็บไซต์ไม่เป็นไปตามสัญญาปัจจุบัน;

3.5. บริษัทมีสิทธิที่จะนำกลุ่มบุคคลที่สามเข้ามาเพื่อการบริการตามสัญญาปัจจุบัน ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าเขาต้องเข้าใจสิทธิและภาระผูกพันของบริษัทและเห็นด้วยกับข้อตกลงที่มีกับลูกค้า

3.6. บริษัทมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาปัจจุบันตามดุลยพินิจของบริษัทโดยไม่มีการจ่ายเงินทนแทนต่อการขาดทุนของลูกค้าในกรณีที่บริษัทมีการแจ้งกับลูกค้าว่าจะเลิกสัญญาภายใน 3 วันทำการ หลังจากนั้นจะมีการยกเลิกและปล่อยภาระผูกพันทางการเงินให้กับลูกค้าเพื่อขยายจำนวน free margin บนบัญชีการซื้อขายของลูกค้าและ / หรือวอลเล็ทส่วนตัว (personal wallet);

3.7. ในสถานการณ์ใดๆที่สัญญาไม่ได้ครอบคลุมไว้ ทางบริษัทมีสิทธิที่จะทำตามวิถีทางทางธุรกิจและตามการปฏิบัติที่มีอยู่

3.8. บริษัทมีสิทธิที่จะเปลี่ยน, เพิ่มหรือตั้งค่าเริ่มต้น (set as default)อัตราผลตอบแทนของอ๊อปชั่น, โอกาสที่จะได้แบบของอ๊อปชั่น, จำนวนอ๊อปชั่นน้อยสุดและ/หรือจำนวนอ๊อปชั่นมากที่สุด, เวลาที่สิ้นสุดลงของหนึ่ง มากกว่าหนึ่งหรือสินทรัพย์ทั้งหมด บริษัทมีสิทธิที่จะจำกัดจำนวนการสั่งซื้ออ๊อปชั่นมากที่สุดในช่วงเวลาที่กำหนดที่ปรากฏให้เห็นบนเทรดดิ้งแพลทฟอร์ม (1 นาที, 1 ชั่วโมง, 1 วันตามปฏิทินหรืออื่นๆ)

ในกรณีที่ลูกค้าละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งหรือหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นย่อหน้าหรืออนุวรรคของสัญญานี้

 • ตรวจสอบภาระผูกพันของบริษัทที่มีต่อลูกค้า โดยต้องการแก้ไขให้ถูกต้องเพื่อให้สัมพันธ์กับการดำเนินการซื้อขายตั้งแต่การเริ่มลงทะเบียนเข้ามา
 • เพื่อปิดหนึ่งหรือหลายๆตำแหน่งของลูกค้า ณ ราคาตลาดปัจจุบัน
 • เพื่อระงับสัญญาการให้บริการที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขายของลูกค้า
5. ภาระผูกพันของบริษัท:

1. เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้าในการที่จะให้บริการกับลูกค้าโดยประกอบไปด้วยการดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งซื้อของลูกค้าบนหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับสัญญาที่ให้ไว้กับลูกค้า, ในกรณีที่ไม่มีภาระผูกพันทางฝ่ายลูกค้า คำร้องขอของลูกค้าให้ปลดปล่อยภาระทางการเงินเพื่อให้ลูกค้าได้ขยายจำนวน free margin บนวอลเล็ทส่วนตัวของลูกค้า

6. การบังคับใช้กฎหมาย

1. ตามที่ลูกค้าได้ตกลงตามในสัญญา ลูกค้ายอมรับกฎหมายและอำนาจศาลของประเทศไซปรัส

2. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นและสอดคล้องกับกฎหมายของไซปรัส ภาษาที่ใช้ในการพิพากษาคือภาษาอังกฤษ

3. ในกรณีที่เกิดข้อพิพาทขึ้นและสอดคล้องกับกฎหมายของไซปรัส บริษัทมีสิทธิที่จะใช้บริการล่ามเพื่อใช้ในการแปลภาษาในระหว่างคดีความ

4. บริษัทมีสิทธิในกรณีที่เกิดข้อพิพาทและสอดคล้องกับกฎหมายของไซปรัส ที่จะใช้บริการล่ามเพื่อใช้ในการแปลภาษาในระหว่างการสอบสวนคดีความ

5. การเริ่มของสัญญาและการสิ้นสุดของสัญญา:

 • ข้อสรุปตามสัญญานี้ไม่มีกำหนดที่แน่นอน;
 • สัญญานี้มีผลบังคับใช้หลังจากที่ลูกค้าทำการยอมรับสัญญานี้;
 • สัญญานี้จะถูกยกเลิกเมื่อบริษัทได้ทำการบล็อกบัญชีของลูกค้าอย่างสมบูรณ์
เงื่อนไขทางเทคนิค
1.การดำเนินการซื้อขายตามคำขอและตามคำสั่งซื้อ

1.1 การดำเนินการซื้อขายตามคำขอและตามคำสั่งซื้อของลูกค้ามีโครงสร้างดังนี้:

 • หลังจากที่ลูกค้าได้ทำการสั่งซื้อ คำขอให้สั่งซื้อจะได้รับการตรวจสอบความถูกต้องในเทรดดิ้งแพลทฟอร์ม;
 • เทรดดิ้งแพลทฟอร์มทำการส่งคำขอหรือคำสั่งไปยังเซอร์ฟเวอร์ (server);
 • หลังจากที่เซอร์ฟเวอร์ (server) ได้รับคำขอหรือคำสั่ง มันจะทำการตรวจสอบความถูกต้อง;
 • เซอร์ฟเวอร์ (server) หลังจากที่ดำเนินการตามคำสั่งหรือคำขอแล้ว มันจะส่งผลกลับไปยังเทรดดิ้งแพลทฟอร์ม และในกรณีที่การเชื่อมต่อระหว่างแทรดดิ้งแพลทฟอร์มและเซอร์ฟเวอร์ (server) นั้นถูกต้อง เทรดดิ้งแพลทฟอร์มจะได้รับผลจากคำสั่งหรือคำขอและการดำเนินทั้งหมดก็เสร็จเรียบร้อย

1.2 เวลาของการดำเนินการจะแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับคุณภาพของการสื่อสารระหว่างเทรดดิ้งแพลทฟอร์มและเซอร์ฟเวอร์(server) และตามเงื่อนไขของตลาดด้วยเช่นกัน โดยในสภาพที่ตลาดปกติเวลาของการดำเนินการจะอยู่ที่ประมาณ 0 – 4 วินาที และในบางกรณีที่ตลาดไม่อยู่ในสภาวะปกติ เวลาจะมากกว่านี้

1.3 เซอร์ฟเวอร์ (server) สามารถที่จะปฏิเสธคำขอหรือคำสั่งของลูกค้า หากเกิดกรณีเช่นนี้:

 • หากลูกค้าส่งคำขอก่อนที่จะมีการเปิดการซื้อขายแรกในตลาด;
 • หากเงินในบัญชีลูกค้าไม่เพียงพอในการเปิดตำแหน่งการซื้อขายใหม่;
 • หากลูกค้าส่งคำขอไปก่อนที่จะมีการเปิดการซื้อขายรอบใหม่;
 • เมื่อสภาพตลาดมีความแตกต่างจากสภาพตลาดปกติ
2. ราคา

2.1. ลูกค้าต้องเข้าใจและรับรู้ว่าแหล่งข้อมูลการเคลื่อนไหวของราคาที่เชื่อถือได้นั้นคือเซอร์ฟเวอร์ (server) หลักของลูกค้าจริง ราคาบนเทรดดิ้งแพลทฟอร์มไม่สามารถเป็นแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้สำหรับการเคลื่อนไหวของราคาจริง โดยในกรณีที่การเชื่อมต่อไม่เสถียรระหว่างเทรดดิ้งแพลทฟอร์มและส่วนราคาของเซอร์ฟเวอร์ ราคาอาจจะไม่สามารถไปถึงเทรดดิ้งแพลทฟอร์มได้

2.2. กราฟที่แสดงให้เห็นบนเทรดดิ้งแพลทฟอร์มนั้นเป็นตัวบ่งบอก ดังนั้นบริษัทไม่การันตีว่าเมื่อทำธุรกรรมทางการเงินราคานั้นจะเหมือนกับราคาที่ระบุไว้บนเทรดดิ้งแพลทฟอร์ม ณ เวลาที่ลูกค้ามีการทำธุรกรรมทางการเงิน

2.3. ราคาที่แสดงบนเทรดดิ้งแพลทฟอร์มนั้นถูกสร้างขึ้นมาจากสูตร (Bid + Ask) / 2

2.4 ดำเนินการตามคำสั่งของลูกค้า

2.4.1 ถ้าหากว่าเงินที่มีอยู่นั้นเพียงพอในการเปิดการตำแหน่งซื้อขาย – ตำแหน่งการซื้อขายก็จะถูกเปิดขึ้น

2.4.2 ถ้าหากว่าเงินที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอในการเปิดตำแหน่งซื้อขาย – ตำแหน่งการซื้อขายก็จะไม่ถูกเปิดขึ้น

2.4.3 คำสั่งให้เปิดตำแหน่งของลูกค้าได้ถูกดำเนินการ และตำแหน่งได้ถูกเปิดขึ้นหลังจากที่ข้อมูลเข้าไปใน server log file

2.4.4 จำนวนเงิน “Amount” ในระบบต้องไม่เกิน 2000 บาท. คุณไม่สามารถซื้อออฟชั่นมากกว่า 2000 THB ต่อครั้งได้

2.5 การปิดตำแหน่ง

2.5.1 การปิดตำแหน่งซื้อขายเกิดขึ้น ณ ราคาปัจจุบัน

2.6 บัญชีที่หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหว ลูกค้าได้รับรู้และยืนว่าว่าบัญชีการซื้อขายใดๆ ทำกับ SiamOption โดยลูกค้าไม่ได้

2.6.1 วางการซื้อขาย;

2.6.2 เปิดหรือปิดตำแหน่งการซื้อขาย; และ/หรือ

2.6.3 ทำการฝากเงินเข้าไปในบัญชีซื้อขาย; ในเวลา 90 วันหรือมากกว่านั้น, จะถูกจัดประเภทโดย SiamOption ให้เป็นบัญชีที่หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหว (“Inactive Account”). ในขณะที่ลูกค้ามีบัญชีและได้ทำการกระทำดังต่อไปนี้:

2.6.4 วางการซื้อขาย;

2.6.5 เปิดหรือปิดตำแหน่งการซื้อขาย; และ/หรือ

2.6.6 ทำการฝากเงินเข้าไปในบัญชีซื้อขาย; ในเวลา 90 วันหรือมากกว่านั้น, จะถูกจัดประเภทโดย SiamOption ให้เป็นบัญชีที่มีการเคลื่อนไหว (“Active Account”).

2.6.7 วางการซื้อขาย;

2.6.8 เปิดหรือปิดตำแหน่งการซื้อขาย; และ/หรือ

2.6.9 ทำการฝากเงินเข้าไปในบัญชีซื้อขาย; ในเวลา 90 วันหรือมากกว่านั้น, จะถูกจัดให้เป็นบัญชีที่หยุดนิ่ง ไม่มีการเคลื่อนไหว (“Dormant Account”) อีกครั้งหนึ่ง กรุณาดูอ้างอิงถึง นโยบายโบนัส, ย่อหน้าที่ 4 ถึงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว

ลูกค้ายอมรับและยืนยันว่าบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวจะถูกเรียกเก็บเงินรายเดือนเป็นจำนวน 50.00 EUR (หรือเทียบเท่าในสกุลเงินอื่นๆ ) ซึ่งมาจากค่าดูแล/ค่าธุรการของบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวนี้ ลูกค้ายังตกลงว่าบัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหว, มียอดเงินเป็นศูนย์ นั้นจะกลายเป็น บัญชีที่ไม่มีการเคลื่อนไหวหรือ ("Dormant Account") และไม่สามารถเข้าสู่บัญชีได้ โดยการทำให้บัญชีใช้งาน (re-activation)ได้ อีกนั้น ลูกค้าจะต้องติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ SiamOption Customer Support Department และแจ้งถึงความประสงค์ของลูกค้าในการที่จะทำให้บัญชีสามารถใช้งานได้อีกครั้ง และเมื่อบัญชีสามารถทำให้ใช้งานได้อีกครั้ง (หากจำเป็น จะมีการให้ส่งเอกสารที่เป็นปัจจุบันให้กับ SiamOption จากลูกค้า) และจะได้เป็นบัญชีที่ใช้งานได้อีกครั้งหนึ่ง แต่อย่างไรก็ตามหากลูกค้าต่อมาภายหลังไม่ทำกระทำการที่จะกล่าวต่อไปนี้โดยสมบูรณ์:

2.7 สินทรัพย์ OTC

2.7.1 สินทรัพย์ OTC หรือ over the counter เป็นสินทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดแบบปกติ

2.7.2 ราคา OTC นั้นมีรูปแบบมาจากคำสั่งใน brokerage server หรือ ("Blackpool")

2.7.3 ลูกค้ารับรู้และยอมรับว่าการทำการซื้อขายสินทรัพย์นี้ ลูกค้าเข้าใจสาระสำคัญของสินทรัพย์และกระบวนการราคาของสินทรัพย์

2.7.4 ลูกค้าได้ทำการยอมรับว่าในการซื้อขายสินทรัพย์นั้นๆ ว่าแหล่งข้อมูลราคาที่เชื่อถือได้นั้นคือเซอร์ฟเวอร์ของบริษัท

2.8 ในกรณีที่บริษัทพบเจอการฉ้อโกงต่างๆอย่างเช่น :

2.8.1 การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการทำธุรกรรมทางการเงินจากบัตรเครดิตหรือวิธีการอื่นที่มีการส่งเงินที่ไม่ได้เป็นเงินของลูกค้า

2.8.2 การฉ้อโกงที่เกี่ยวข้องกับการใช้ซอฟแวร์เพื่อให้ได้ผลการซื้อขายที่เป็นเท็จ

2.8.3 การฉ้อโกงที่เกี่ยวกับการทำให้ระบบเกิดการ error หรือระบบล้มเหลวเพื่อให้ได้ผลการซื้อขายที่เป็นเท็จ

2.8.4 และในกรณีที่มีเหตุผลอันควรให้สงสัยว่ามีการฉ้อโกงเกิดขึ้นตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น บริษัทมีสิทธิในการที่จะบล็อกบัญชีของลูกค้าโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้าและทำให้ลูกค้าไม่สามารถที่จะถอนเงินและ/หรือมีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาตามข้อ 3 ของสัญญาได้

คาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาและได้รับกำไรจากการขึ้นหรือลงของราคา
เปิดบัญชีทดลอง

บัญชีได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อย

ขออภัย มี error เกิดขึ้น

ลืมรหัสผ่าน?
ล็อกอิน
หรือล็อกอินกับ
การลงทะเบียน
มีบัญชีแล้วหรือไม่? ดังนั้น ล็อกอิน
หรือ สมัครด้วยบัญชีโซเชียลมีเดีย
ฉันลืมรหัสผ่าน
กรุณาเอนเตอร์อีเมลล์ของคุณและเราจะส่งอีเมลล์ให้คุณพร้อมรหัสผ่านใหม่
มีบัญชีแล้วหรือไม่? ดังนั้น ล็อกอิน